Home epayment

ชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

ชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ จาก เร็นโทคิล

บทนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ ใช้สำหรับการบริการธุรกรรมชำระเงินออนไลน์ (ซึ่งเรียกว่า "บริการชำระเงินออนไลน์") ในการชำระค่าบริการใดๆ ที่ปรากฎหรือถูกปรากฏในชื่อของบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล ประเทศไทย จำกัด (ซึ่งเรียกว่า "บริษัทฯ")

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ เป็นการทำสัญญาระหว่างคุณและ บริษัทฯ ดังนั้น โปรดอ่านอย่างถี่ถ้วน

โปรดทราบว่า การที่จะดำเนินการชำระเงินโดยใช้บริการชำระเงินออนไลน์ คุณต้องเลือก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

โปรดทราบว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขโดยบริษัทฯ ตามความจำเป็น ซึ่งอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดให้แน่ใจว่าคุณอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ อย่างระมัดระวังในทุกครั้งที่คุณใช้บริการชำระเงินออนไลน์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ ฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559


จุดประสงค์

คุณอาจใช้บริการชำระเงินออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ของการชำระเงินให้แก่ บริษัทฯ ที่ให้บริการ โดยที่คุณไม่ได้ใช้บริการนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายใดๆ


การรับประกันของคุณ

คุณรับประกันว่า:

 • คุณมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • คุณมีสิทธิ์อย่างถูกต้องในการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ และสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 • บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต ที่ใช้ชำระค่าบริการออนไลน์จะต้องเป็นบัตรที่ปรากฎชื่อของคุณ
 • คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการชำระเงินค่าบริการ จากผู้ให้บริการบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณกรอกนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง

การชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะถูกเรียกเก็บในสกุลเงิน บาทไทย (THB)

คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ได้กระทำกับบริษัทฯ นั้นถูกต้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำธุรกรรมที่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ของคุณ


บทบัญญัติ/การเก็บข้อมูล

คุณรับทราบว่า ข้อมูลบัตรและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่คุณได้มอบไว้เกี่ยวกับการใช้บริการชำระเงินออนไลน์นั้นจะถูกประมวลผลผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นที่บริษัทฯ จะร้องขอจากคุณผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คือดังต่อไปนี้:

 • เลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเลขที่สัญญา
 • ชื่อผู้ชำระเงิน
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ชำระเงิน
 • อีเมล์ของผู้ชำระเงิน
 • จำนวนยอดเงิน

ในการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ คุณยอมรับ:

 • เพื่อให้ข้อมูลผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิก เช่น คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ในรูปแบบและมาตรฐานที่ได้อธิบายไว้สำหรับแต่ละรายการเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกรรมและการให้บริการที่คุณร้องขอ
 • ข้อมูลที่คุณได้มอบไว้จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงกฎหมายหรือเชิงธุรกิจ โดยจำเป็นต้องมีการเก็บรักษาของข้อมูลดังกล่าว
 • การรับข้อมูลผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกรรมรวมถึงให้บริการที่คุณร้องขอ และจะไม่มีการตกแต่งข้อมูลใดๆ ลงในบันทึก

คุณให้สิทธิ์บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่คุณได้ร้องขอและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกรรมและสำหรับบริษัทฯ ที่ให้บริการ ข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมจะได้รับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่คุณได้ยอมรับไปก่อนหน้านี้


การคืนเงิน

การทำธุรกรรมทั้งหมดที่คุณได้กระทำผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

คำขอทั้งหมดสำหรับการคืนเงินจะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักฐานที่ชัดเจน บริษัทฯ มีอำนาจในการปฏิเสธการร้องขอใดๆ สำหรับการคืนเงินในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องและขาดหลักฐานที่เพียงพอที่จะแสดงแก่บริษัทฯ

ในกรณีที่ลูกค้ามียอดชำระคงค้างสินเชื่อ ที่ได้ระบุไว้ว่าสามารถรับเงินคืนได้ ให้ใช้ข้อบัญญัติต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่ได้มีสัมพันธ์การค้ากับลูกค้า บริษัทฯ จะเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงลูกค้าเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการยอดคงค้างสินเชื่อ
 • ในกรณีที่ บริษัทฯ มีสัมพันธ์การค้ากับลูกค้า บริษัทฯ จะแสดงงบบัญชีเต็มรูปแบบ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการปฏิเสธหรือความผิดพลาดของการชำระเงิน ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคุณและ บริษัทฯ ผู้ออกบัตรของคุณ


ข้อพิพาท

หากคุณมีข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนเงินที่แสดงในใบแจ้งหนี้หรือสัญญาบริการ โปรดโทรหาสายด่วนที่ 02 290 8500


ความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ จากการใช้ในทางที่ผิดและความเสียหาย การเข้าถึง รวมถึงการดัดแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต และการชำระเงินโดยใช้บริการชำระเงินออนไลน์จะทำผ่านสิ่งที่บริษัทฯ เชื่อถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือของบุคคลที่สามที่มีความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามคุณรับทราบและยอมรับว่าการการรับ/ส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลจะปลอดภัยทั้งหมด ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลใดๆ ที่คุณได้มอบไว้ (รวมถึงข้อมูลบัตร) อาจถูกอ่านและ / หรืออาจถูกขัดขวางโดยบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการขัดขวางและ / หรือ 'การแฮ็ค' ข้อมูลใดๆ หรือการเข้าถึงข้อมูลของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้บริการชำระเงินออนไลน์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปของบริษัทฯ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการทั่วไป กำหนดไว้ด้านล่างของย่อหน้านี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดยบริษัทฯ รวมทั้งบริการชำระเงินออนไลน์และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินบริการออนไลน์

 1. ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณ (ซึ่งเรียกว่า "ลูกค้า") และบริษัทฯ เท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาเพื่อสิทธิของบุคคลภายนอก (Right of Third Parties) Act (Cap. 53B) ในการบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ
 2. ลูกค้ายอมรับที่จะไม่ใช้บริการของบริษัทฯ รวมทั้งบริการชำระเงินออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใดๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามไม่ว่าผู้ใด
 3. การบริการทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เหมาะสมจากบริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ใช้หรือจ่ายไปโดยลูกค้าแล้ว ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่ประสบความสำเร็จในการนัดหมายกับลูกค้าถึง 3 ครั้งภายในเดือนเดียวกัน
 4. บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ความบังเอิญ หรือความเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงการไม่ควบคุม การสูญเสียผลกำไร ข้อมูล หรือรายได้ที่เกิดขึ้น หรือในความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานหรือบริการใด ๆ
 5. การบริการทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เหมาะสม จะต้องถูกใช้โดยลูกค้าภายในระยะเวลาของสัญญา (ซึ่งเรียกว่า "ระยะเวลาสัญญา") หากล้มเหลวหรือไม่สามารถกระทำได้ จะถือว่าเป็นการจ่ายหรือริบคืนภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่พิจารณาคำร้องขอใดๆ ในกรณีที่ถูกริบการบริการ และจะไม่มีการขยายระยะเวลาสัญญาเดิมเพื่อรองรับการร้องขอดังกล่าว
 6. บริษัทฯ ตกลงที่จะฝึกฝนทักษะการให้บริการที่เหมาะสม เและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาบริการ และจะดำเนินการแก้ไข เมื่อพบการระบาดซ้ำของสัตว์รบกวน ที่อยู่ภายใต้การบริการของบริษัทฯ และสัญญาบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการซ่อมแซม การทดแทน ความเสียหายต่อเนื่อง ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของสัตว์รบกวน (รวมถึงการระบาดซ้ำ) ของสัตว์รบกวนดังกล่าว
 8. ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้เข้าถึงทุกส่วนภายในพื้นที่สำหรับการทำบริการ เพื่อให้สามารถทำบริการที่ทำสัญญาไว้กับบริษัทฯ ได้ หรือเพื่อการสำรวจและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ภายในระหว่างระยะเวลาสัญญา พื้นดังกล่าวไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีการกีดขวาง ไม่สามารถเข้าถึงได้ และ/หรือพื้นที่ภูมิทัศน์
 9. จากข้อ 12 ที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่ลูกค้าถูกปรับ (ในระหว่างระยะเวลาสัญญา) โดยหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง แม้จะใช้มาตรการดูแลทำความสะอาดที่เหมาะสมทั้งหมดแล้ว (รายละเอียดใน "ขั้นตอนในการจัดการยุงที่มีประสิทธิภาพ") เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อการพบตัวยุงเป็นมูลค่า 50% ของค่าบริการรายเดือนในการให้บริการยุง
 10. ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะไม่เป็นผู้แทนของลูกค้าในชั้นศาล และตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนของลูกค้า
 11. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงเหตุต่างๆ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดเหตุขึ้น หากล้มเหลวหรือไม่สามารถกระทำได้บริษัทฯ จะรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 12. ค่าชดเชยจะเป็นในรูปแบบของการชำระเงินคืนหลังจากที่ลูกค้าได้นำส่งใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการให้กับ บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ นับจากเวลาของการชำระเงิน
 13. บริษัทฯ อาจเพิ่มค่าบริการหลังจากครบรอบหนึ่งปีแรกของสัญญา หรือ ณ เวลาใดๆ หลังจากที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 14. ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ต่อความสูญเสียทั้งหมด ความเสียหาย หรือหนี้สินและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นผลของการกระทำใดๆ โดยลูกค้าหรือตัวแทนและพนักงานของลูกค้าในข้อตกลงนี้
 15. ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเว้น หรือยกเลิก ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกมัด (จนกว่าจะยกเลิกเงื่อนไขเหล่านี้) จนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ บริษัทฯ
 16. ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความทุกประการตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และแต่ละฝ่ายในที่นี้ตกอยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย